Máy đo oxy hòa tan loại huỳnh quang sê-ri DO

Sản phẩm này là loại máy đo oxy hòa tan loại huỳnh quang sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo được sử dụng trong tương lai.

Sản phẩm này dễ bảo trì hơn nhiều so với loại màng ngăn.

Trong trường hợp sử dụng loại màng ngăn, phải thường xuyên thay thế màng ngăn, tuy nhiên công tác này rất khó thực hiện. Loại huỳnh quang này có thể được sử dụng trong 8000 giờ.

Danh mục: